Steeds vaker wordt van uw mensen gevraagd in te spelen op wijzigingen en nieuwe doelstellingen vanuit de organisatie en van buitenaf. Het appel van deze veranderingen en ambities stellen aan uw vermogens tot leidinggeven en samenwerken wordt steeds sterker steeds, evenals de eisen die gesteld worden aan de veranderbekwaamheid en -bereidheid van uzelf en uw mensen.

Redenen voor besturen en directieteams om met organisatiecoaching te beginnen zijn doorgaans dat:

 1. na een reorganisatie het bestuur nog onvoldoende op elkaar is ingespeeld om als (hecht) team soepel in te spelen en sturing te geven aan huidige en toekomstige veranderingen;
 2. het bestuur een gemeenschappelijke referentie wil ontwikkelen voor leiderschap en samenwerking in de organisatie, een herkenbare basis van waaruit u als directieteam snel, adequaat en pro-actief weet aan te sluiten bij uw doelstellingen en (verander)ambities in de komende jaren;
 3. het bestuur een aanstaande organisatieverandering graag zo goed mogelijk wilt kunnen regisseren.

Doelgroep

Dit programma van coaching ondersteunt directieteams bij organisatieveranderingen waar men samen verantwoordelijkheid voor draagt. Een programma dat gedurende de looptijd van de organisatieverandering constant inspeelt op de actualiteit, de slagvaardigheid als team maar ook van de individuele directieleden ‘on-the-go’ versterkt

Doel

U wilt als directieteam adequaat, effectief en met veerkracht in te kunnen spelen op de komende verandering. Diezelfde slagkracht, motivatie en veerkracht bij veranderingen weet u bij uw medewerkers te stimuleren, zowel nu als in de toekomst. Opdat medewerkers door uw stijl van leidinggeven gemotiveerd aanhaken bij de veranderingen, en pro-actief blijven participeren.

Co-creatie als basis voor uw ontwikkeling

We verzorgen geen training, maar een programma van (team)coaching naar High Performance voorafgaand en tijdens de verandering. De verandering zelf en de actualiteit daarin is daarbij telkens het vertrekpunt voor onze interventies. Stapsgewijs en met voortschrijdend inzicht geven we gaandeweg uw organisatieverandering steeds meer vorm aan het programma vanuit de actualiteit bij uw organisatie. Dat doen we vanaf de eerste meeting tot en met het eind van het programma onder de noemer co-creatie.

Het werken op identiteitsniveau, de intensiteit, de intimiteit en de kwalitatief hoogwaardige feedback die u veelvuldig van elkaar vraagt en krijgt, garanderen een zeer sterke cohesie in het team. Maar ook een grote slagvaardigheid als veranderteam gebaseerd op belangrijke principes uit de veranderkunde.

De co-creatie stopt niet bij het Directieteam. Ook de managementlagen eronder die u in de veranderingen gaat betrekken worden door uzelf betrokken en profiteren zo van de inzichten uit het programma. Niet alleen door de wijze waarop wij u met concrete opdrachten stimuleren de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, maar ook door de rol van ‘verandermentor’ die u naar hen leert innemen.

Aanpak: Secure Base coaching 

Kohlrieser omschrijft een ‘Secure Base’ als een persoon, plek, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg biedt (Care) en tegelijk een bron van inspiratie en energie om lef te ontwikkelen, te exploreren, risico’s te nemen en uitdaging te zoeken (Dare).

De centrale gedachte van Secure Base Leadership is dat ieder mens zo’n veilige basis nodig heeft om de defensieve natuur van ons brein uit te schakelen. Leiders kunnen die veilige omgeving creëren waardoor mensen ruimte ervaren voor talentontwikkeling, innovatie, creativiteit en feedback.

Vanuit dat inzicht werken we met dit programma aan Secure Base Leadership. Tijdens deze introspectieve reis zal iedereen worden uitgedaagd zijn of haar comfortzone te verlaten om nieuwe en uitdagende stappen te ondernemen die anders buiten bereik bleven. Niet alleen een ‘secure base’ ontwikkelen binnen het eigen MT, maar ook als een secure base worden ervaren door uw medewerkers.

Opbrengst na afloop

Het programma is een ‘expeditie naar High Performance Leiderschap’: een introspectieve en op de eigen praktijk gerichte ontwikkelingsreis tijdens de veranderingen die gaan komen. Het met elkaar ontdekken en ontwikkelen van een eigen norm: ‘hoe doen wij dat’ of ‘hoe willen wij dat doen’ als bestuur? En dat inzicht direct uitproberen, in de leerruimte en daarbuiten.

Na afloop van het programma heeft u:

 • Gezamenlijk uw strategie bepaald voor de verandering, veranderplannen ingericht en de communicatiestrategie bepaald met behulp van de veranderkundige inzichten uit dit programma;
 • De verandering als team gerealiseerd met dit programma als hefboom en met gebruikmaking van de veranderkundige inzichten en referenties uit dit programma;
 • Daarin uw veerkracht als leider nader onderzocht voor toekomstige tegenkrachten en veranderingen, en ontdekt hoe u de veerkracht van anderen kunt versterken;
 • uw eigen patronen voor High Performance Leadership vastgesteld (en aan elkaar gepresenteerd) vanuit uw persoonlijke succes- en faalervaringen;
 • die patronen van succesvol leiderschap vertaald naar de eigen praktijk van alledag in het algemeen, en uw leiderschap tijdens de transformatie in het bijzonder;
 • verworven inzichten verwerkt in uw persoonlijke ‘actieplan voor High Performance;
 • In diezelfde context feedback ontvangen van elkaar en van uw medewerkers op uw leiderschaps- en samenwerkingsstijlen;
 • de grenzen van uw comfortzone opnieuw verkend en nieuwe stappen gezet in uw ontwikkeling als een ‘Secure Base Leader’;
 • uw empathische en communicatieve gedragsinstrumentarium uitgebreid en versterkt;
 • als hecht team uw slagkracht vergroot bij het initiëren en uitvoeren van taken;
 • de verworven inzichten en feedback over uw leiderschap (SBL/HPL) merkbaar vertaald naar de werkvloer.

Neem s.v.p contact met ons op voor referenties en meer informatie.