Doel

Deze training is bedoeld om kennis, inzicht en vaardigheden van ervaren projectleiders te verbreden en te verdiepen. De volgende uitgangspunten worden voor de training gehanteerd:

 • De training is bestemd voor degenen die reeds werken als projectleider met een resultaatverantwoordelijkheid voor meer dan één aandachtsgebied;
 • De deelnemer heeft voldoende ervaring met projectleiding en die ervaring aangevuld met training op het gebied van communicatieve vaardigheden;

Na afloop van de training:

 • is de deelnemer in staat om een project professioneel in te richten. Ook is de deelnemer bekend met omgevingsfactoren die van invloed zijn op het project en hoe daarmee wordt omgegaan (kennis en inzicht);
 • weet de deelnemer hoe hij het vertrouwen van zijn projectomgeving, zijn opdrachtgever in het bijzonder, moet verwerven en behouden (vaardigheden);
 • weet de deelnemer hoe hij moet optreden als projectmanager (de juiste attitude, inzicht in de taak, hard- en soft skills, technieken). Hieronder moet ook worden verstaan de relatie t.o.v. de supportmanager, accountmanager en de klant. Ook weet de deelnemer er voor te zorgen dat het project zowel door projectmedewerkers als door de opdrachtgever en zijn organisatie als succesvol wordt bestempeld;
 • heeft de deelnemer voldoende kennis en inzicht om een project te leiden waarbij aan meer dan 1 resultaatgebied wordt gewerkt door verschillende disciplines.

De opleiding biedt een geïntegreerde verdieping op thema’s in projectmanagement, persoonlijke vaardigheden en gedrag. Eventueel wordt de opleiding afgesloten met een proeve van bekwaamheid waarin de deelnemer individueel op zijn bekwaamheid als projectleider wordt getoetst.

Toelichting op de aanpak

Het toverwoord van de opleiding is oefenen. Bestuderen van de stof zal zoveel mogelijk buiten opleidingstijd plaatsvinden. Geduren­de de opleidingstijd staat het toepassen centraal. Theorie wordt hoogstens behandeld in het kader van een nabespreking van een oefening of als een deelne­mer vragen stelt over de bestudeerde stof.

De standaard voor de behandeling van een onderwerp bestaat uit:

 • thuis bestuderen theorie door de deelnemer,
 • korte inleiding door de docent,
 • uitwerken opdracht op hoofdlijnen, meestal in subgroepen,
 • plenaire bespreking,
 • thuis uitwerken van de opdracht,
 • bespreking huiswerk,
 • individuele terugkoppeling door de docent.

Gedurende het traject besteden we veel aandacht aan de koppeling van het geleerde met de eigen werkpraktijk. Daarvoor worden gedurende het traject een aantal verbindingen gelegd tussen de verschillende programma-onderdelen onderling en de programma-onderdelen met de dagelijkse praktijk. Een voorbeeld daarvan is samen een verbeterproject uitvoeren en presenteren.

Tijdens de laatste module vindt ten overstaan van zelf gekozen publiek (opdrachtgevers, early veranderadaptors etc.) een overtuigende presentatie plaats per team: waarom en hoe zal het door hun voorgestelde veranderingsplan succesvol zijn in de organisatie? Criteria zijn naast inhoud, consistentie en haalbaarheid zijn ook creativiteit, innovativiteit en aandacht voor proces en aansluiting met de organisatie (relationele kwaliteiten): Hoeveel mensen heb je mee? Wie gaan straks daadwerkelijk aan de slag met je voorstel? Hoe heb je continuïteit geborgd?

De deelnemer krijgt vooraf een intakeformulier van ons toegestuurd. Dit formulier dient te worden ingevuld en besproken met de direct leidinggevende van de deelnemer.

Huiswerkopdrachten (plan van aanpak) worden door de trainer gereviewed. Na afloop van de training ontvangt de deelnemer een persoonlijk evaluatieformulier als extra input voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Inhoud en opzet van het programma

De volgende werkvormen worden gebruikt:

 • Oefeningen zoals rollenspel met een opdrachtgever waarin de deelnemers zich bewust worden van eigen gedrag, stijl van werken en stijl van communiceren en adviseren;
 • Herkenbare thema’s in communicatie en samenwerking worden op confronterende en speelse wijze onder de aandacht gebracht;
 • Vaardigheden worden geoefend met elkaar en met een trainingsacteur;
 • Casuïstiek als kapstok voor de verschillende onderwerpen op het gebied van projectmatig werken;
 • In subgroepen opdrachten uitwerken, plenair nabespreken;
 • Huiswerkopdrachten in de vorm van een uit te werken projectplan, het bestuderen van materiaal en het oefenen van vaardigheden

Module 1: Contact en contract

Dag 1

 • Introductie opleiding en leerdoelen
 • Succes- en faalfactoren in projectmanagement
 • Type projecten en contracten
 • Project Start-up en scoping
 • Communicatie en adviesvaardigheid
 • Communicatie in de ‘onderstroom’
 • Business-case
 • Start-up Aepex verbeterproject
 • 360° feedback bespreken

Dag 2

 • Scenariodenken
 • Kwaliteit in projecten
 • Adviseren in 5 stappen
 • Onderhandelen
 • Afsluiting module 1

Module 2: Project start up  – Inzicht en invloed aanwenden

Dag 1

 • Huiswerkbespreking PvA
 • De projectorganisatie en voorwaarden
 • Bedrijfsculturen
 • Risicomanagement (Gastspreker)
 • Intervisie op het eigen project

Dag 2

 • Planning
 • Participeren in een projectomgeving (inzicht en invloed)
 • Afronding Project Start up
 • Lastige gesprekken (met acteur)
 • Afsluiting module 2

Module 3: Project Control en conflictmanagement

Dag 1

 • Huiswerkbespreking PvA
 • Projectcontrol
 • Projectdashboard
 • Inzicht en invloed in communicatie
 • Conflictpreventie (met acteur)

Dag 2

 • Afronding van het project
 • De projectevaluatie
 • Coachend leiderschap (GROW)
 • Presentatie eigen project
 • Afsluiting Opleiding

Praktisch

Elke module beslaat 5 dagdelen met een doorlooptijd van twee dagen. De modules vinden plaats met een tussenliggende periode van maximaal vier weken. Een 360° feedback maakt onderdeel uit van de training.

Cursustijden

 • Dag 1: 09.30u – 20.00u
 • Dag 2: 09.00u – 17.00u

De cursusdagen vinden plaats onder een wisselende regie van deelnemers die als dagvoorzitter optreden en daarop aan het einde van de dag feedback krijgen. Daarnaast zullen de deelnemers zelf onderdelen verzorgen over de thema’s in het programma met een tweeledig doel: kennis en ervaring delen enerzijds, feedback op de eigen presentatievaardigheid anderzijds.