Waarom dit programma

Steeds vaker wordt van uw mensen gevraagd in te spelen op wijzigingen en nieuwe doelstellingen vanuit de organisatie en van buitenaf. Het appel van deze veranderingen en ambities stellen aan uw vermogens tot leidinggeven en samenwerken wordt steeds sterker steeds, evenals de eisen die gesteld worden aan de veranderbekwaamheid en -bereidheid van uzelf en uw mensen.

Redenen voor besturen en directieteams om aan dit programma deel te nemen zijn doorgaans dat u:

 1. na een reorganisatie nog onvoldoende op elkaar bent ingespeeld om als (hecht) team soepel in te spelen en sturing te geven aan huidige en toekomstige veranderingen;
 2. een gemeenschappelijke referentie wilt ontwikkelen voor leiderschap en samenwerking, een herkenbare basis van waaruit u als directieteam snel, adequaat en pro-actief weet aan te sluiten bij de doelstellingen en (verander)ambities van uw organisatie in de komende jaren;
 3. Een aanstaande organisatieverandering graag zo goed mogelijk wilt kunnen regisseren.

Doelgroep

Dit programma van coaching en training ondersteunt directieteams bij organisatieveranderingen waar u samen verantwoordelijk voor bent. Een programma dat gedurende de looptijd van de organisatieverandering constant inspeelt op de actualiteit, de slagvaardigheid als team maar ook van de individuele directieleden ‘on-the-go’ versterkt

Doel

U wilt als directieteam adequaat, effectief en met veerkracht in te kunnen spelen op de komende verandering. Diezelfde slagkracht, motivatie en veerkracht bij veranderingen weet u bij uw medewerkers te stimuleren, zowel nu als in de toekomst. Opdat medewerkers door uw stijl van leidinggeven gemotiveerd aanhaken bij de veranderingen, en pro-actief blijven participeren.

Co-creatie als basis voor uw ontwikkeling

Geen training, maar een programma van (team)coaching naar High Performance voorafgaand en tijdens de verandering. De verandering zelf en de actualiteit daarin is daarbij telkens het vertrekpunt voor onze interventies. Stapsgewijs en met voortschrijdend inzicht geven we gaandeweg uw organisatieverandering steeds meer vorm aan het programma vanuit de actualiteit bij uw organisatie. Dat doen we vanaf de eerste meeting tot en met het eind van het programma onder de noemer co-creatie.

Het werken op identiteitsniveau, de intensiteit, de intimiteit en de kwalitatief hoogwaardige feedback die u veelvuldig van elkaar vraagt en krijgt, garanderen een zeer sterke cohesie in het team. Maar ook een grote slagvaardigheid als veranderteam gebaseerd op belangrijke principes uit de veranderkunde.

De co-creatie stopt niet bij het Directieteam. Ook de managementlagen eronder die u in de veranderingen gaat betrekken worden door uzelf betrokken en profiteren zo van de inzichten uit het programma. Niet alleen door de wijze waarop wij u met concrete opdrachten stimuleren de opgedane inzichten in de praktijk te brengen, maar ook door de rol van ‘verandermentor’ die u naar hen leert innemen.

Aanpak: Secure Base coaching en training

Kohlrieser omschrijft een ‘Secure Base’ als een persoon, plek, doel of object dat een gevoel van bescherming, veiligheid en zorg biedt (Care) en tegelijk een bron van inspiratie en energie om lef te ontwikkelen, te exploreren, risico’s te nemen en uitdaging te zoeken (Dare).

De centrale gedachte van Secure Base Leadership is dat ieder mens zo’n veilige basis nodig heeft om de defensieve natuur van ons brein uit te schakelen. Leiders kunnen die veilige omgeving creëren waardoor mensen ruimte ervaren voor talentontwikkeling, innovatie, creativiteit en feedback.

Vanuit dat inzicht werken we met dit programma aan Secure Base Leadership. Tijdens deze introspectieve reis zal iedereen worden uitgedaagd zijn of haar comfortzone te verlaten om nieuwe en uitdagende stappen te ondernemen die anders buiten bereik bleven. Niet alleen een ‘secure base’ ontwikkelen binnen het eigen MT, maar ook als een secure base worden ervaren door uw medewerkers.

Inhoud

Het programma is een ‘expeditie naar High Performance Leiderschap’: een introspectieve en op de eigen praktijk gerichte ontwikkelingsreis tijdens de veranderingen die gaan komen. Het met elkaar ontdekken en ontwikkelen van een eigen norm: ‘hoe doen wij dat’ of ‘hoe willen wij dat doen’ als bestuur? En dat inzicht direct uitproberen, in de leerruimte en daarbuiten.

Na afloop van het programma heeft u:

 • Gezamenlijk uw strategie bepaald voor de verandering, veranderplannen ingericht en de communicatiestrategie bepaald met behulp van de veranderkundige inzichten uit dit programma;
 • De verandering als team gerealiseerd met dit programma als hefboom en met gebruikmaking van de veranderkundige inzichten en referenties uit dit programma;
 • Daarin uw veerkracht als leider nader onderzocht voor toekomstige tegenkrachten en veranderingen, en ontdekt hoe u de veerkracht van anderen kunt versterken;
 • uw eigen patronen voor High Performance Leadership vastgesteld (en aan elkaar gepresenteerd) vanuit uw persoonlijke succes- en faalervaringen;
 • die patronen van succesvol leiderschap vertaald naar de eigen praktijk van alledag in het algemeen, en uw leiderschap tijdens de transformatie in het bijzonder;
 • verworven inzichten verwerkt in uw persoonlijke ‘actieplan voor High Performance;
 • In diezelfde context feedback ontvangen van elkaar en van uw medewerkers op uw leiderschaps- en samenwerkingsstijlen;
 • de grenzen van uw comfortzone opnieuw verkend en nieuwe stappen gezet in uw ontwikkeling als een ‘Secure Base Leader’;
 • uw empathische en communicatieve gedragsinstrumentarium uitgebreid en versterkt;
 • als hecht team uw slagkracht vergroot bij het initiëren en uitvoeren van taken;
 • de verworven inzichten en feedback over uw leiderschap (SBL/HPL) merkbaar vertaald naar de werkvloer;

Programmabeschrijving

We verdiepen in Empathie en leiderschap (Goleman), Secure Base Leadership en de hechtingscirkel (Kohlrieser), Scriptmatig handelen en doorbreken (Transactionele analyse, Berne) en systemische verstrikkingen (Hellinger). En we ruimen tijd in voor praktische visieontwikkeling, besluitvorming, strategievorming, scenariodenken en acties voor uw transformatie naar sectorgerichtheid. Wij toetsen daarbij alle inzichten aan uw eigen cultuurwaarden.

Module 1: Secure Base Leadership

Deze intensieve bijeenkomst geeft antwoord op de vragen: Wat zijn mijn secure bases, en hoe creëren we een secure base voor onszelf en bij elkaar? Hoe vertalen dat naar de werkvloer om te excelleren als MT en met onze medewerkers? Vragen die worden beantwoord met introspectie, presentatie van uw levenslijn, uw secure bases en de effecten op uw leiderschap, en de feedback daarop aan elkaar.

Vanuit uw gang door de hechtingscirkel (Kohlrieser) onderzoeken we de volgende dag uw vermogen tot (gericht) contact maken en hechten, naar elkaar en naar uw medewerkers. Ook kijken we naar de effecten daarvan op uw leiderschap en motivatie. Alle inzichten verwerkt u in een persoonlijk actieplan voor High Performance dat u samen met anderen ook daadwerkelijk gaat uitvoeren.

Opbouw:

 • Secure Base Leadership.
 • Communicatie en dialoog
 • Feedback
 • Samenwerking en vertrouwen
 • Van oud naar nieuw: de transitiecirkel.
 • High Performance in de eigen praktijk

Module 2: High Performance Leadership (HPL)

Welke patronen ziet u telkens terug in uw leiderschap? U krijgt opnieuw feedback gericht op uw verdere ontwikkeling naar High Performance. Met een metafoor coachen wij u tijdens het avondgedeelte op uw high performance in communicatie en samenwerking. Vanuit de Transactionele Analyse (TA) bespreken we de tweede dag uw belemmerende patronen het doorbreken van uw Scriptmatige handelswijze.

Opbouw:

 • De kracht van dialoog: feedback.
 • Presentatie succes- en faalverhalen.
 • Mijn patronen voor high performance.
 • Feedback op patronen.
 • Management en vechtkunst.
 • Scriptmatig handelen en voorwaarden voor ‘scriptherziening’.
 • Persoonlijk actieplan voor High Performance.
 • Praktijkopdracht teamcoördinatoren.

Intervisiebijeenkomst 1

De inzichten tot dusver moeten een plek krijgen in de praktijk van alledag, individueel en als team. Hiertoe stellen we intervisiegroepen samen om de toepassing van het geleerde in de praktijk te bespreken. We bespreken de voortgang van de praktijkopdracht, maar ook leervragen of problemen in de actualiteit. Vooral het leren door elkaar te bevragen, te luisteren naar de problematiek van anderen en de consequenties te ervaren van eigen interventies, biedt veel toegevoegde waarde in de loop van het traject. De deelnemers maken individuele vraagstukken op deze wijze een zaak van allemaal, vanuit verbinding en betrokkenheid naar elkaar in plaats vanuit verantwoordelijkheid.

Module 3: Secure Base Communication

We vervolgen met de inzichten van Kubler Ross, Kohlrieser en Karpman op het gebied van weerstand bij veranderen. Hoe daarmee om te gaan oefenen we met persoonlijke cases in de Dramadriehoek en de Succesdriehoek. De tweede dag staat in het teken van het communiceren van uw visie en de aanstaande veranderingen. Hoe breng je de – soms lastige – boodschap krachtig? We gaan aan de slag met een persoonlijke boodschap voor uw medewerkers. Een mediatrainer leert u rust, kracht en authenticiteit uitstralen. In de andere zaal leert u van een theatermaker boeien en binden terwijl u uw boodschap brengt. Een bijzondere ervaring! 

Opbouw:

 • Scriptherziening en ‘rackets’ vervolg.
 • Weerstand herkennen en verklaren.
 • De kracht van dialoog: Redders en toeschouwers in de dramadriehoek.
 • Communiceren van de visie
 • De carrousel van Bullseye transactions: houding en stem.
 • High Performance actieplan update.

Intervisie 2

Opnieuw worden praktijkvraagstukken, leervragen en knelpunten besproken. De groep is nu meer gewend om elkaar feedback te geven en kritische vragen te stellen met een merkbaar effect op het rendement van de intervisie.

Module 4: Secure Base Change

We werken aan uw eigen praktijkcases op organisatieniveau om uw persoonlijke effectiviteit in communicatie te versterken. Het vertalen van veranderingen naar concrete en ‘hapklare’ opdrachten is belangrijk. Meetbare en voorspelbare uitkomsten bepalen, zeer belangrijk. Maar hoe plan en organiseer je de ‘menskant’ van veranderingen? Rekening houdend met de inzichten van Secure Base Leadership en de transitiecirkel? De avond en volgende ochtend besteden we aan Secure Base Change. We onderzoeken weerstand in relatie met veranderingen en hoe daar in het veranderplan op te anticiperen. En welk scenario kies ik voor verandering, gebruik makend van de inzichten in Secure Base Leadership?

Opbouw:

 • Kracht in dialoog.
 • Facultatief onderwerp.
 • Scenariodenken in veranderprojecten.
 • Transformatie inzichten naar de Abn Amro bank praktijk.

Afsluitende intervisie, start open space (drie losse dagen)

Afsluitend worden voor de laatste keer praktijkvraagstukken, leervragen of problemen besproken. Tevens worden de resultaten van het programma in de praktijk besproken en vergeleken met inmiddels ontwikkelde normen op het gebied van leiderschap en samenwerking.

Ook starten hier onze open space sessies. Afhankelijk van de actuialiteit iin de verandering en uw ontwikkeling daarin bepalen we met elkaar de gewenste invulling van drie korte en bondige vervolgsessies van een halve dag tot een dag. We staan dan stil bij de nog eventueel benodigde interventie vanuit de opgedane inzichten in Secure base Leadership, veranderkunde, leiderschap en samenwerking.

NB Deze drie open space dagen kunt u als ‘wild cards’ op elk gewenst moment inzetten om uw verandering te ondersteunen met training, coaching, intervisie, workshops, planontwikkeling, strategiebepaling enzovoorts.

Praktisch

Dit programma is modulair opgezet volgens de menukaartgedachte: vaste onderdelen met vrije keuzes afhankelijk van uw ontwikkelbehoefte.

Neem s.v.p. contact met ons op voor referenties en mogelijkheden