Life Orientations® is een psychometrisch gedragsmodel. LifO® verbetert het vermogen tot samenwerken met inzicht en impact door zelfmanagement en kunnen inspelen op drijfveren van anderen zoals een klant.

Zand in het raderwerk…

Organisaties, groot of klein, bestaan uit mensen. Mensen die men selecteert op hun bekwaamheid aan de hand van welomschreven eigenschappen en vaardigheden. Dus, zou het op de werkplek altijd koek en ei moeten zijn. Wat is het dan dat het functioneren van zovele organisaties frustreert en leidt tot stress bij medewerkers? Wat zorgt ervoor dat er zo vaak zand blijkt te zitten in deze zorgvuldig opgebouwde raderwerken? Gebrekkige communicatie blijkt de voornaamste boosdoener. Zeker, op vele plaatsen waar mensen samenwerken, kan de communicatie zonder meer uitstekend zijn. Maar juist daar waar dit niet het geval is, steken problemen de kop op. U kent dat waarschijnlijk uit eigen ervaring. Er ontstaan misverstanden zodra een manager, collega of klant een onderwerp benadert op een manier die niet de uwe is. Of andersom. Dit onbegrip in communicatie ligt aan de basis van ergernis, conflicten of stress in organisaties. Het is van groot belang deze risico’s vroeg genoeg te onderkennen, en beter nog te voorkomen, want zij staan de realisatie van doelstellingen in de weg.

Wat wil de Lifo®-methode bereiken?

De Lifo®-methode is erop gericht de prestaties van individuen en teams te verbeteren. Dit gebeurt door de sterke kanten van mensen die samenwerken te stimuleren, te mobiliseren en te coördineren. Daardoor zal een beter klimaat ontstaan voor samenwerking, doeltreffende besluitvorming en effectieve probleemoplossing. Dit draagt bij tot het streven van organisaties naar verhoogde productiviteit en verbeterde kwaliteit.

Een bewezen succesformule

Lifo® is een gelicensiëerd programma dat ontwikkeld werd in de USA in 1960. Grondlegger is sociaal psycholoog Dr. Allan Katcher, die zich bij zijn concept heeft laten leiden door opvattingen van Erich Fromm, Carl Rogers en Peter Drücker. De Lifo®-methode heeft zijn bruikbaarheid inmiddels ruimschoots bewezen in vele landen en zowel in het bedrijfsleven als bij overheidsinstanties en andere organisaties. Momenteel baseren wereldwijd meer dan 8.000.000 managers zich in hun gedrag op de Lifo®- methode. Ook in Nederland en België is deze unieke methode in de praktijk gebracht. Ruimschoots 100.000 leidinggevenden en professionals gebruiken de Lifo®- methode dagelijks om hun communicatie en samenwerking doeltreffender te laten verlopen.

De kern van de Lifo®- methode De Lifo®-filosofie baseert zich op de vaststelling dat ieder individu zich leert oriënteren op het leven vanuit een aantal normen, waarden en levensdoelen waarop we ons willen richten. Hierdoor ontwikkelt elk van ons een persoonlijke gedragsstijl die bepalend is voor de manier van optreden en handelen in interactie en communicatie met anderen. In deze ‘voorkeursgedragsstijl’ komen in de eerste plaats de sterke eigenschappen van mensen aan het licht. Het gaat er nu om, die eigenschappen bij onszelf en anderen te herkennen en zo nodig verder te ontwikkelen, waardoor we als het ware ons gedrag ‘opwaarderen’. De Lifo®-methode geeft inzicht in de gedragsvoorkeur in gewone en in spannings- of conflictsituaties. Daarbij moeten wij er vooral over waken dat we in onze sterke eigenschappen niet gaan overdrijven. Dr. Allan Katcher benadrukt dat het overmatig ten toon spreiden van ons voorkeurgedrag nadelige gevolgen kan hebben en contraproductief werkt.

Van sterkte naar zwakte

Om het bovenstaande beter te begrijpen geven wij hieronder enkele voorbeelden van de omslag van sterkte naar zwakte in de vier Lifo®- gedragsstijlen:
Steungevend/Opgevend – Iemand die bekend staat als hulpvaardig heeft som de neiging als hij/zij ‘doorschiet’, zichzelf helemaal weg te cijferen;
Beheersend/Overheersend – Iemand kan met zoveel zelfvertrouwen aan de slag gaan, dat dit wordt ervaren als autoritair gedrag;
Behoudend/Afhoudend – Wie zich gewoonlijk laat leiden door analyse en onderzoek kan doorschieten naar besluiteloosheid;
Meegevend/Weggevend – Men kan zo flexibel zijn in zijn opstelling naar anderen dat dit leidt tot inconsistent handelen.

Inzicht in de basisgedragsstijlen

De Lifo®- methode baseert zich op een vragenlijst met behulp waarmee de vier basisgedragsstijlen in kaart worden gebracht. Ieder individu beschikt over de vier stijlen; de mate waarin en de combinatie van de stijlen, maakt elke persoon uniek. De uitkomsten van de vragenlijsten vormen de bouwstenen van diverse Lifo®- leerprogramma’s waarin de vier stijlen uitvoerig aan bod komen, evenals het onderzoek van de verschillen in gedragsstijlen. Indien gewenst kunt u dit ondersteunen met een persoonlijk schriftelijk Lifo®-rapport.

Dynamische ontwikkeling

De Lifo®-methode groeit voortdurend: de concrete ervaringen, internationaal opgedaan, worden voortdurend vertaald in nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen en toevoegingen. Daar waar de Lifo®- methode oorspronkelijk als doel had de interpersoonlijke effectiviteit te verbeteren, bestrijkt deze methode tegenwoordig een veel breder scala van toepassingen.

Lifo® ondersteunt o.a. de volgende activiteiten:
– Plannen en uitvoeren van veranderingsprocessen;
– Ontwikkelen van een stijl van leiding geven;
– Persoonlijk ontwikkelingsplan;
– Analyseren en doorbreken van conflicten in organisaties;
– Opheffen van latente spanningen tussen afdelingen;
– Verhogen van de effectiviteit van communicatie binnen teams;
– Herkennen en hanteren van wisselende gedragsstijlen bij onderhandelingen;
– Samenstellen van (directie)teams;
– Ondersteunen van de selectie van nieuwe medewerkers;
– Ontwikkelen van effectieve verkoopsstijlen;
– Aanpassen van werk- en taakpaketten aan sterke eigenschappen van mensen;
– Opsporen en oplossen van storingen in besluitvorming;
– Definiëren van leer- en coachingsstijlen;
– In kaart brengen van de dominerende organisatiecultuur;
– Verbeteren van teamprestaties Loopbaanoriëntatie.

Wat is het effect van een Lifo®- training?

Een Lifo®- training brengt de deelnemers drie essentiële vaardigheden bij:

  1. U verkrijgt inzicht in uw persoonlijke gedragsstijl. Bovendien leert u deze nog beter toe te passen en productief te maken.
  2. U krijgt begrip en respect voor het gedrag van anderen, ook als ze een andere gedragsstijl dan de uwe prefereren. U leert beter en productiever werken in teamverband.
  3. De Lifo®-methode stelt u in staat samen met anderen gemeenschappelijke sterkten effectiever te benutten.

Bij dit alles zorgen we ervoor dat de training voor geen van de deelnemers bedreigend is. Dit is met name zo omdat de training niet uitgaat van waardeoordelen: er wordt niet gedacht in termen van goede of verkeerde stijlen. Iedere gedragsstijl is goed, het gaat er echter om van deze op een geschikte wijze te hanteren, aangepast aan het doel en de vereisten van de communicatie.

Wat biedt de Lifo®- methode op langere termijn?

Met behulp van de Lifo®-methode wordt een directe relatie gelegd tussen functie, taken, werksituatie, eventuele werkproblemen en de samenwerking met collega’s, managers, medewerkers of klanten. Dit maakt het mogelijk op alle niveaus van de organisatie meer doeltreffend te werken, nieuwe samenwerkingsvormen en betere processen van besluitvorming tot stand te brengen. Een beter functionerende organisatie en dus een verhoogd rendement van de mensen erin, is het uiteindelijke resultaat. Onze Lifo®-trainingen sluiten naadloos aan bij programma’s en trainingen op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit. Heeft u vragen over de toepasbaarheid van deze methode en interesse in de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Aanpak

Voorafgaand maakt u een persoonlijkheidsprofiel aan met behulp van een online vragenlijst. Tijdens het programma gaan we daarmee aan het werk.

De theorie over de vier gedragsstijlen brengen we levendig in beeld, afgewisseld met herkenningsoefeningen (gedrag), profiling (gedrag inschatten bij bijvoorbeeld je opdrachtgever) en ‘bridging’ als een van de
strategieën om meer invloed te hebben op de besluitvorming en acties van een stuurgroep.

 

En, niet minder belangrijk, het is ook erg leuk en verbindend om als groep met Lifo bezig te zijn!